ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj, P - 2902/20

Konjic, 13.10.2020.godine

 

Na osnovu člana 100. stav  3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na prijedlog Komisije za javne nabavke, rješavajući po žalbi ponuđača „Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 13.10.2020. godine pod brojem P-2899/20 a koji se odnosi na Tendersku dokumenatciju za nabavku roba- auto gume i gume za teretna vozila i lanci  broj P-2634/20 od 17.09.2020. godine i izmjenjenu Tndersku dokumentaciju br:P-2815/20 od 06.10.2020 godine direktor Društva donosi:

RJEŠENJE

I

Usvaja se žalba ponuđača„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac  protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-2899/20 od 13.10.2020. godine kao osnovana.

II

Utvrđuju se izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj P-2634/20 od 17.09.2020. godine za nabavku roba- auto gume i gume za teretna vozila i lanci i izmjenjene Tnderske dokumentacije br:P-2815/20 od 06.10.2020 godine, kako slijedi:

U tački 2 Tehnička i profesionalna sposobnost ispod alineje dokazi koje je ponuđač dužan dostaviti , pod stavom b) Ovlašćenje od proizvođača ili generalnog zastupnika da ponuđač može da prodaje konkretne auto gume za sve marke guma koje ponuđač nudi u ponudi za  LOT 2 , mijenjaju se riječi generelnog zastupnika , sa riječima ovlašteni distributer...Nova rečenica glasi:

b) Ovlašćenje od proizvođača ili ovlaštenog distributera da ponuđač može da prodaje konkretne auto gume za sve marke guma koje ponuđač nudi u ponudi za LOT 2

 U tački 14 . stav m) dodaju se riječi ili ovlaštenog distributera , tako da nova glasi:Ovlašćenje od proizvođača ili ovlaštenog distributera guma da ponuđač može da prodaje konkretne auto gume za sve marke guma koje ponuđač nudi u ponudi

U obrascu za cijenu ponude za LOT 1  za stavke br 2 i 3 briše se maximalno opterećenje 2000/1900 i maximalno opterećenje 2725/2575 , kao i u napomeni , nova sada glasi:

tabela

Napomena :Za gume pod rednim brojem 1 dostaviti katalošku dokumentaciju izdatu od strane proizvođača.Za gume pod rednim brojem 2 i 3 dostaviti dokaze kojim se dokazuje da gume ispunjavaju slijedeće standarde:Pod stavkom 2 – index opterećenja 143/141 J .Za stavku 3 – index opterećenja 143/141 J .

Mjenjaju  se i tačke br  26 i 27. i sada glase: Vrijeme do kada se primaju ponude:           23.10.2020. GODINE DO 11:00 SATI , Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: 23.10.2020. GODINE 11:30 SATI

 

III

Ovo Riješenje stupa na snagu danom donošenja, i isto će se objaviti na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba, a Izmjenjena tenderska dokumentacija objavit će se na portalu javnih nabavki dana 13.10.2020. godine i učiniti dostupna svim ponuđačima.

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2020 godinu broj P-3800/19 od 28.11.2019. godine pokrenuo postupak javne nabavke roba- auto gume i gume za teretna vozila i lanci .

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-48-3-27/20 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 17.09.2020. godine, kao i ispravka obavještenja br 676-1-1-48-8-29/20 dana 06.10.2020 godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba- auto gume i gume za teretna vozila i lanci   broj P-2634/20 dana 17.09.2020. godine je objavljena na portalu javnih nabavki, kao i imjenjena Tenderska dokumentacija br:P-2815/20 od 06.10.2020 godine.

Na istu ponuđač „Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac je blagovremeno uložio žalbu koja je protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-2899/20 dana 13.10.2020. godine kao osnovana .

Razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista osnovana, to je u cilju obezbijeđenja osnovnih prinicipa javne nabavke i to principa jednakog tretmana, transparentnosti, pravične i otvorene konkurencije, te na taj način omogućili svakom ponuđaču da ostvari svoje pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, a da bi mi, kao ugovorni organ po što povoljnijim ekonomskim uslovima dobili najbolju ponudu u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava,  shodno odredbama člana 100. st. 3. Zakona o javnim nabavkama BIH odlučeno je kao u dispozitivu.

DOSTAVITI:                                                                                                                       

      - Ponuđačima                                                         

      -  Komisija za nabavke                                

      -  a/a                

DIREKTOR

 s.r   Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje.