ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj, P - 3599/20
Konjic, 14.12.2020.godine

Na osnovu člana 100. stav 3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na prijedlog Komisije za javne nabavke, rješavajući po žalbi ponuđača „Drvorez“ d.o.o. Hadžići zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 14.12.2020. godine pod brojem P-3587/20 a koji se odnosi na Tendersku dokumenatciju za nabavku usluga- prevoz šumslih drvnih sortimenata broj P-3417/20 03.12.2020. godine direktor Društva donosi:

 

RJEŠENJE

I

Usvaja se žalba ponuđača „Drvorez“ d.o.o. Hadžići zastupanog od strane advokata Kadrić Remzije protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-3587/20 dana 14.12.2020. godine kao osnovana .

II


Ugovorni organ usvaja zahtjev o naknadi troškova advokata za sastavljanje žalbe u iznosu od 240,00 KM.

III

Utvrđuju se izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj P-3417/20 od 03.12.2020. godine za nabavku usluga- prevoz šumskih drvnih sortimenata, kako slijedi:


U tački 13.2 stav 1 pod d) riječ privlačenje se mijenja riječju prevoz, te se ispred 15.000,00 KM dodaje riječ minimalno.Mijenja se i alineja c) i nova glasi: Spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48.stav 2 ZJNBiH koji su u vezi sa predmetnom nabavkom , za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije , odnosno početka poslovanja ako je kandidat /ponuđač registriran , odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.
Mjenjaju se stavke u tački 13.2 i nove glase:
13.2. Tehnička i profesionalna sposobnost
Ponuđač je dužni u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ispuniti sljedeće minimalne uslove:

a) Ovjerena izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže ponuđač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranja kvaliteta;
b) Navode o angažiranom tehničkom osoblju i tehničkim organima, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđa
c) Spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48.stav 2 ZJNBiH koji su u vezi sa predmetnom nabavkom , za period ne duži od tri godine ili od datuma registracije , odnosno početka poslovanja ako je kandidat /ponuđač registriran , odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.
d) jedna (potvrda) Potvrda o uspješno realiziranom ugovoru o izvršenju usluge prevoza šumskih drvnih sortimenata u vrijednosti od minimalno 15.000,00 KM bez PDV-a, iz referenc liste koja treba da sadrže; predmet ugovora sa podacima o ugovornim stranama, vrijednost, period realizacije kao i podatak da je ugovor uspješno realizovan.
U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) i b) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu od strane ponuđača izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije (Aneks V). Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude.

NAPOMENA: Na referenc listi mora biti nedvojbeno naveden ugovor (ugovori) u skladu sa zahtjevanim i to usluge prevoza šumskih drvnih sortimenata.
NAPOMENA: U potvrdi mora biti jasno iskazano da se ugovor odnosio na usluge koje su predmet ugovora, odnosno naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora te navodi o uredno izvršenom ugovoru usluge prevoza šumskih drvnih sortimenata u protivnom ugovorni organ potvrde neće prihvatiti i ponuda će se odbaciti kao nepotpuna.
U tački 14 dodaje se stav n) koji glasi:Spisak izvršenih ugovora

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će se objaviti na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba, a Izmjenjena tenderska dokumentacija objavit će se na portalu javnih nabavki dana 14.12.2020. godine i učiniti dostupna svim ponuđačima.

 

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2021 godinu broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine pokrenuo postupak javne nabavke usluga- prevoz šumskih drvnih sortimenata.
Javna nabavka predmetnih usluga provedena je putem otvorenog postupka.
Оbavijest o nabavci broj: 676-1-2-65-3-34/20 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 03.12.2020. godine.
Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga- prevoz šumskih drvnih sortimenata broj P-3417/20 dana 03.12.2020. godine je objavljena na portalu javnih nabavki.

Na istu ponuđač „Drvorez“ d.o.o. Hadžići je blagovremeno uložio žalbu koja je protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-3587/20 dana 14.12.2020. godine.

Razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista osnovana, to je u cilju obezbijeđenja osnovnih prinicipa javne nabavke i to principa jednakog tretmana, transparentnosti, pravične i otvorene konkurencije, te na taj način omogućili svakom ponuđaču da ostvari svoje pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, a da bi mi, kao ugovorni organ po što povoljnijim ekonomskim uslovima dobili najbolju ponudu u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, shodno odredbama člana 100. st. 3. Zakona o javnim nabavkama BIH odlučeno je kao u dispozitivu.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a 

DIREKTOR

s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje.